IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI MĀCĪBU TRENIŅU NODARBĪBU LAIKĀ

 

1.      Audzēkņi sporta laukumā drīkst atrasties trenera (skolotāja) uzraudzībā.

2.      Saudzīgi izturēties pret skolas inventāru un ierīcēm.

3.      Aizliegta sporta inventāra, mēbeļu, telpu sienu bojāšana.

4.      Sporta bāzē, kā arī palīgtelpās  aizliegts smēķēt, lietot alkoholu.

5.      Izejot no palīgtelpām izslēgt gaismu.

6.      Ievērot trenera norādījumi un prasības.

7.      Audzēkņiem jāievēro disciplīna.

8.   Audzēkņiem uz treniņ nodarbību jāierodas 10 min pirms sākuma.

9.    Mācību-treniņu procesā piedalīties atbilstoši spējām.

10.  Ar savu darbu, uzvedību un līdzdalību pasākumos veidot skolas, pilsētas tēlu un prestižu.

11.  Būt taktiskam, atsaucīgam un pieklājīgam pret pedagogiem, audzēkņiem, darbiniekiem un sabiedrību.

12.  Ievērot nodarbību grafikus, nekavēt to sākumu.

13.  Rūpēties par kārtību, tīrību nodarbību un sacensību vietās un to apkārtnē. Cienīt tehniskā personāla darbu.

14.  Saudzēt sabiedrisko un privāto īpašumu, materiāli atlīdzināt par sabojāto skolas, citu audzēkņu vai skolas darbinieku īpašumu.

15.  Ievērot vispārējās uzvedības normas.

16.  Uz nodarbībām ierasties ar atbilstošu apģērbu, apaviem, ievērot atbilstošas higiēnas un pieklājības normas.